Hoppa till sidans innehåll

Att vara funktionär vid hopptävling


Tävlingsledare
Leder tävlingen tillsammans med överdomare, domare och banchef. Ser till att det är ordning, rent och snyggt under hela tävlingsdagen. Ser till att det finns funktionärer till alla poster. Ser över säkerheten på tävlingsplatsen. Stämmer av med funktionärerna under tävling och ser till att störningar åtgärdas. Svarar på frågor från funktionärer och deltagare och löser problem.

Säkerhetsansvarig
Huvudansvarig för säkerheten inom tävlingsområdet (kan vara tävlingsledaren). Ansvarar för avspärrningar, meddelande till Räddningsverket om tävling, ambulansbeställningar, utrustning för att ta hand om skadade hästar och personal för detta och för humansjukvård och nödtransport.

Funktionärsansvarig
Samlar alla funktionärer, hälsar välkommen, delar ut funktionärsvästar och prickar av så att alla har kommit. Funktionärsansvarig delar ut funktionärsbeskrivning till samtliga så att alla funktionärer har chans att läsa igenom. Kontrollerar att alla vet vad de ska göra och att de känner sig säkra med sitt uppdrag.

LOK- och SISUansvarig
Förbered listorna för Lokalt aktivitetsstöd (LOK) och listorna för SISU – gärna dagen innan. Använd listan för LOKstöd för funktionärer till och med 18 år och SISU från och med 19 år. Se till att du har fullständiga personnummer på alla funktionärer. Vid klubbtävling gäller även detta för alla tävlande.

Sekretariatet
Det är sekretariatet som tar emot anmälningar och kollar vaccinationsintyg. Hästen ska vara vaccinerad inom ett år och får inte vara vaccinerad inom sju dagar före tävlingsdatum. Sekretariatet har ansvaret för startlistor, tar emot ändringar, efteranmälningar och strykningar. Sekretariatet sätter också upp startlistor (senast 30 minuter före start), resultatlistor med mera. Meddela domare och speaker om eventuella ändringar. I sekretariatet brukar det finnas 2–3 personer.

Resultatansvarig
Rapporterar in resultat till förbundet och lägger upp resultatet på hemsida/equipe.

Pressansvarig
Skickar in resultat och skickar eventuellt med bilder till tidningar. Pressansvarig kan också i förväg ringa tidningarna för att de ska komma ut under själva tävlingsdagen.

Överdomare (lokala och regionala tävlingar)
Vid sidan om tävlingsledaren finns en överdomare, som för Ridsportförbundets räkning ser till att arrangören följer de regler som finns (regelsamlingen heter Tävlingsreglementet (TR) och utges av Svenska Ridsportförbundet). Överdomaren ansvarar för att tävlingsorganisationen fungerar, att banorna är riktiga och att tävlings- och ordningsregler i övrigt följs. Överdomaren och tävlingsledaren arbetar i nära samarbete, men överdomaren betalas av föreningen och tillhör nästan aldrig klubben. Överdomar bokas långt i förväg och i samband med att man gör propositionen.

Sjukvårdare/sjukvårdsansvarig
Sjukvårdare/sjukvårdsansvarig ska finnas till hands på tävlingsplatsen och kunna hjälpa till vid sjukvårdstillfällen. Viktigt att du lämnar ditt mobilnummer, där du alltid kan nås under tävlingsdagen, i sekretariatet. Hämta sjukvårdsväst och ställ akutväskan där den är lättåtkomlig utan att vara i vägen. Om någonting inträffar, skynda till platsen där du behövs. Gör bedömning om ambulans behöver tillkallas. Ge eventuellt en annan vuxen uppdrag att ringa ambulans. Rådfråga med sjukvårdsrådgivningen ifall det behövs.

Förkunskaper: utbildning som sjuksköterska, undersköterska eller HLR/L-ABC sjukvårds utbildning kan vara sjukvårdare på våra tävlingar.

Hoppdomare (domartornet)
Hoppdomaren ska hålla koll på att tävlingen går rätt till väga och ska känna till  tävlingsreglementet (TR). Hoppdomaren är en inhyrd person, utbildad och godkänd av Ridsportförbundet. Man bokar en domare långt i förväg, i samband med att man gör propositionen. Hoppdomaren är nästan alltid speaker.

Speaker (domartornet)
Speakern hälsar alla välkomna till Skultorps Ryttarsällskap, talar om vad som pågår under tävlingen och försöker att få publiken engagerad och så insatt som möjligt. Speakern presenterar namn på den ryttare och häst som kommer in på banan. Speakern redogör resultatet på förgående ryttare och presenterar med jämna mellanrum ställningen så långt i tävlingen. Som speaker behöver du vara noggrann och prata tydligt. Speakern ska tala om ifall klubben har något viktigt att informera tävlanden, till exempel om det finns sponsorer eller liknande. Speaker är nästan alltid hoppdomare.

Ljudansvarig
Soundcheckar ljudet inför tävling så allt är i sin ordning. Både ute och inne.

Tidtagaransvarig
Har ansvaret för att tidtagarutrustningen är laddad. Det gör man kvällen innan. På tävlingsdagen ansvarar man för att den ställs ut på rätt plats på banan samt att den ställs in så att den fungerar. Kontrollera en extra gång innan klassen börjar!

Tidtagare
På våra tävlingar sköter en person den manuella tidtagningen och en som sköter den elektroniska. På en del klubbtävlingar eller clear round-hoppningar använder vi inte tidtagning. Läs instruktioner, om manuell och elektronisk tidtagning, som finns i pärmen.

Domarsekreterare
Håller tillsammans med domaren reda på vad som händer på banan under respektive ritt. Antecknar resultat vid varje hinder på speciella domarkort. Räknar samman antal fel på hinder, tidsfel och totalt antal fel för varje ritt. Ställer, tillsammans med domaren, samman resultatet för respektive klass.

Resultatinmatning (domartornet)
En person, oftast den som tar den manuella tiden, matar in resultaten direkt i datorn. Fyll i antal fel och tid för varje ryttare i tävlingsprogrammet Equipe. I datorn kan man snabbt se den aktuella ställningen samt resultatet i klassen.

Banbyggare (på tävlingsbanan)
Designar och bygger hoppbanorna. På lokal tävling eller högre så har banbyggaren gått flera kurser i Ridsportförbundets regi och har godkänts av förbundet och tävlar inte sällan eller har tävlat själv på ganska hög eller hög nivå. Banbyggaren är en inhyrd person som klubben bokar långt i förväg. Oftast i samband med att man gör propositionen. På klubbtävling kan banbyggare bytas ut mot utbildad ridinstruktör.

Banchef (på tävlingsbanan)
Banchefen är banbyggarens högra hand. Banchefens uppgift är att samtala med banbyggaren och ta reda på vad som ska göras. Banchefen i sin tur fördelar ut uppgifterna till de övriga i banpersonalen. Som banchef är det bra om du kan leda andra människor, ha framförhållning och kunna på ett effektivt sätt ta itu med uppgifterna. Oftast är det ganska tidspressat, vid till exempel hinderhöjning eller ombyggnad, så det är bra om du har planerat upp arbetet så det går snabbt och smidigt. Om banchefen får alla delaktiga så går det både snabbare och lättare.

Banpersonal (på tävlingsbanan)
Banpersonal är de som jobbar på och omkring banan under tävlingen. Deras uppgift är att göra det som banchefen och banbyggaren vill ha gjort på och omkring banan under, innan och efter tävlingen.  

UPPGIFTER 

• Om banan inte är byggd, se punkt banbygge, byggnation av framhoppning, avspärrningar m m. 

• Under tävlingen ska all banpersonal stå redo, bygga upp rivna hinder och kratta banan vid behov. Är det en oxer som rivs kan ibland säkerhetshållaren ha lösts ut. Kolla upp så att du säkert vet hur en säkerhetshållare fungerar så att du snabbt kan springa fram och sätta tillbaka hållaren. Alla säkerhetshållare är röda. 

• Skulle någon ryttare trilla av är det bra om banpersonalen snabbt hjälper till med lös häst och kontrollerar ryttaren, ev tillkalla sjukvårdare. 

• Mellan klasserna hjälps banpersonalen åt att höja hinder samt bygga om banan. Det är bra om ni pratat ihop er och ansvarar för olika hinder. Då går höjningarna & ombyggnationerna snabbt.  Kolla med Banchefen som ska styra upp och organisera arbetet.

oxer racke hallare

Oxer – två räcken efter varandra varav sista räcket utgörs av en ensam bom

Räcke – två eller flera bommar på höjden

Säkerhetshållare

HÖJNING: Om man höjer 10 cm, vilket är vanligast, är det två hål på den översta bommen och en på mittersta. Den nedersta bommen ska alltid vara så låg som möjligt för att markera marklinjen. Är det en oxer höjer man två hål även på bakbommen.

• Se till att underlaget är bra och harva banan vid behov.

• Om du har en funktion som kräver att du är ute på banan är det viktigt att du inte är i vägen för ekipaget som befinner sig inne på banan och att du inte gör rörelser som kan störa ritten. Det kan vara bra att lära sig banan så att du vet hur ekipagen rider. Tänkt på att om det är omhoppning så kan ibland ryttarna välja snäva vägar och det kan ibland vara svårt att räkna ut hur de tänkt rida. Fråga om råd om du blir osäker vart du ska stå.

• Banpersonalen sköter också om in- och utsläpp på banan. Se punkt om inläpp respektive utsläpp.

• Efter tävlingen hjälper banpersonalen till med att allt blir inplockat och inställt på sin plats.

Insläpp på tävlingsbanan
Förse dig med en uppdaterad startlista. Det finns i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand. Se till att nästa ryttare är beredd att gå in på banan. Ibland finns en ringmaster som sköter detta arbete utanför tävlingsbanan. Håll koll på att rätt ryttare blir insläppt på banan i rätt tid. 

Ekipaget släpps in när föregående ritt är avslutad. (På vissa tävlingar är det två ryttare inne på banan samtidigt. Förutom den som rider så står ytterligare ett ekipage i ett hörn, eller annan anvisad plats. Kolla upp vad som gäller på just den här tävlingen.)

För att flödet på tävlingen ska fungera krävs det att in och utsläpp fungerar utan onödigt tidspill. Märker du att inte ryttarna står redo bör du prata med framhoppningen eller ringmastern så de skickar fram ekipaget tidigare.

Utsläpp på tävlingsbanan
Släpper ut ekipage från banan efter avslutad ritt. Är in- och utsläpp på samma ställe brukar man släppa in det ekipage som ska in före man släpper ut den som precis har ridit. Praxis är att man skrittar ut från banan.

Den som står vid in- eller utsläpp ska också hjälpa till att höja/bygga om banan mellan klasserna. Hör med banchefen vilket hinder du ansvara för. Läs mer under punkten banpersonal hur en höjning går till.

Flaggare
En flaggare står vid start (ibland även mål) och hjälper tidtagare och domare så de ser när ryttaren rider genom start respektive mållinje.

START: du som flaggar start ska stå vid startlinjen och höja flaggan när domaren ger startsignal och säger var så god och rid. Om ryttaren inte uppfattat startsignalen kan ryttaren se på flaggaren att den fått startsignal. När ryttaren passerar genom start sänker flaggaren flaggan.

MÅL: du som flaggar vid mål, höjer flaggan när ryttaren närmar sig sista hindret och sänker den vid själva målgången, det vill säga så snart någon del av hästen passerat mållinjen.Se till att komma överens om riktmärken för detta innan tävlingen startar. Det vill säga antingen vid hästens bog eller efter hästens rumpa.

Vid manuell tidtagning är det flaggan som styr när tidtagningen börjar och slutar - därför är det viktigt att flaggaren använder samma riktmärke vid varje start för att tidtagningen ska bli exakt.

Flaggaren tillhör också banpersonalen och ska hjälpa till vid höjningar/ombygge. Hör med banchefen vilket hinder du ansvarar för. Se punkt höjning under banpersonal för att få lite tips hur det går till.

Insläpp framridning (lokal och regionaltävling)
Förse dig med en uppdaterad startlista. Finns att hämta i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand. Alla ryttare ska vara försedda med en nr-lapp. Den kan hjälpa dig att identifiera ekipaget. Du står vid ingången till framridningsbanan och ser till att allt fungerar och går rätt till. Du har koll på att det är rätt antal inne på framridningen. Kolla upp med funktionärsansvarig eller tävlingsledaren vad som gäller på just den här tävlingen. Det kan vara bra att göra nästkommande ryttare redo att den snart får komma in på framridningen.

REGLER: Skritt innanför spåret. Trav och galopp på spåret. Håll till höger vid möte. Ibland kan man få tala om/påminna ryttarna vad det är som gäller. Det är viktigt att ge alla ryttare samma chans till en bra framridning.

Håll koll på anhöriga att de inte står farligt till. De ska inte vara med inne på framridningen utan får stå på anvisad plats dvs Publikområde. En anhörig /ryttare kan stå vid dig vid sidan av staketet/ingången.

Utsläpp framridning (lokal och regional tävling)
Om du har hand om utsläppet från framridningen ska du se till att samarbeta med framhoppningen. Tala om för ryttarna när det är dags att gå in på framhoppningen. Oftast är det den som har hand om insläppet på framhoppningen som ropar in ryttarna från framridningen.

Insläpp framhoppning (lokal och regional tävling)
Förse dig med en uppdaterad startlista. Finns att hämta i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand. Alla ryttare ska vara försedda med en nr-lapp. Den kan hjälpa dig att identifiera ekipaget. Du står vid ingången till framhoppningen och ser till att allt fungerar och går rätt till. Du har koll på att det är rätt antal inne på framhoppningen. Kolla upp med funktionärsansvarig eller tävlingsledaren vad som gäller på just den här tävlingen. Det kan vara bra att göra nästkommande ryttare redo på att den snart får komma in på framhoppningen. Samarbeta med funktionärerna på framridningen. Det är viktigt att få flödet så bra som möjligt. Oftast är det ganska kort tid som de får hoppa fram så därför är det bra att få bytena att fungera så snabbt som möjligt. Det kan vara bra att säga till den som ska in här näst… När den ryttaren där borta går ut från framhoppningen får du komma in. Då kan de själva vara med och ha lite koll.

Utsläpp framhoppning (lokal och regionaltävling)
Förse dig med en uppdaterad startlista. Finns att hämta i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand. Alla ryttare ska vara försedda med en nr-lapp. Den kan hjälpa dig att identifiera ekipaget. Din uppgift är att samarbeta med Ringmaster om det finns en sådan eller insläppet till tävlingsbanan. Du ska hålla koll på vem som är näst på tur. Det ska alltid vara en ryttare som står beredd att gå in på banan. Ropa ut den ryttaren från framhoppningen så den vet att det är dags. Talar du om högt & tydligt vem det är så vet alla andra det också vilket kan vara bra för dem som hoppar fram. Då vet de hur många ryttare som är kvar. Tex:STARTNR 23 ELLINOR ANDERSSON! Utsläppet har en viktig uppgift, flödet på en tävling har alltid hög prioritet. Man vill ha så lite väntan som möjligt. Det ska flyta på.

Insläpp framridning och framhoppning (klubbtävling)
På klubbtävling delar vi upp så ponny är på en del och häst är på en annan. Med tanke på säkerheten är det bäst att skilja dessa åt. Framridning och hoppning är på samma ställe. Håll koll på om du har hand om HÄST eller PONNY.

Förse dig med en uppdaterad startlista. Finns att hämta i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand. Du står vid ingången till framridningen och ser till att allt fungerar och går rätt till. Du har koll på att det är rätt antal inne på framridningen. Kolla upp med funktionärsansvarig eller tävlingsledaren vad som gäller på just den här tävlingen. Det kan vara bra att göra nästkommande ryttare redo att den snart får komma in på framridningen. Oftast är det ganska kort tid som de får hoppa fram så därför är det bra att få bytena att fungera så snabbt som möjligt. Det kan vara bra att säga till den som ska in här näst… Tex: När den ryttaren där borta går ut från framridningen får du komma in. Då kan de själva vara med och ha lite koll.

Regler. Skritt innanför spåret. Trav och galopp på spåret. Håll till höger vid möte. Ropa tex hoppning oxer innan du ska hoppa. Ingen ska vistas framför eller bakom hindren då man lätt kan hamna i vägen för dem som hoppar. Ibland kan man få tala om/påminna ryttarna vad det är som gäller. Det är viktigt att ge alla ryttare samma chans till en bra framridning.

Håll koll på anhöriga att de inte står farligt till. De ska inte vara med inne på framridningen utan får stå på anvisad plats dvs Publikområde. En anhörig /ryttare kan stå vid dig vid sidan av staketet/ingången.

Utsläpp framridning och framridning (klubbtävling)
På klubbtävling delar vi upp så ponny är på en del och häst är på en annan. Med tanke på säkerheten är det bäst att skilja dessa åt. Framridning och hoppning är på samma ställe. Håll koll på om du har hand om HÄST eller PONNY.

Förse dig med en uppdaterad startlista. Finns att hämta i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand. Din uppgift är att samarbeta med Ringmaster om det finns en sådan eller insläppet till tävlingsbanan. Du ska hålla koll på vem som är näst på tur. Det ska alltid vara en ryttare som står beredd att gå in på banan. Ropa ut den ryttaren från framhoppningen så den vet att det är dags. Talar du om högt & tydligt vem det är så vet alla andra det också vilket kan vara bra för dem som hoppar fram. Då vet de hur många ryttare som är kvar. Tex:STARTNR 23 ELLINOR ANDERSSON! Utsläppet har en viktig uppgift, flödet på en tävling har alltid hög prioritet. Man vill ha så lite väntan som möjligt. Det ska flyta på.

Ansvarig hinder framhoppning (klubbtävling)
På klubbtävling delar vi upp så ponny är på en del och häst är på en annan. Med tanke på säkerheten är det bäst att skilja dessa åt. Framridning och hoppning är på samma ställe. Håll koll på om du har hand om HÄST eller PONNY. Som ansvarig på framhoppningen ska du se till att det är ordning och reda. Ibland kan man få påminna ryttarna vad det är som gäller. På ett trevligt sätt. J Det är viktigt att ge alla ryttare samma chans till en bra framhoppning.

Regler: Skritt innanför spåret. Trav och galopp på spåret. Håll till höger vid möte. Ropa tex hoppning oxer innan du ska hoppa. Ingen ska vistas framför eller bakom hindren då man lätt kan hamna i vägen för dem som hoppar.

Hindren får sänkas men inte höjas över klassens höjd. OBS: Endast 1 medhjälpare med inne på framhoppningen/ ekipage. (Under förutsättning att den håller sig ur vägen, den ska stå stilla vid sidan av hindren.)

Håll koll på de anhöriga att de inte står farligt till. De ska vistas på publikområde och ej bland hästarna.

Det är din uppgift att kontrollera hindren med jämna mellanrum så de ligger på rätt höjd. Går kategori B, 70 cm ska räcket och oxern ligga på 70 cm. Det lilla hindret i mitten ska alltid vara samma höjd. Bommen längst ned kan antingen ligga på marken eller sitta så långt ned på stöden som möjligt. Den markerar marklinjen för hästen. Mittenbommen bör sitta ungefär mitt emellan nedersta och översta bommen. På Oxern bör bak bommen vara i klassens höjd medans fram bommen ca 1 hål lägre.

Håll också koll på underlaget, behövs det krattas framför bakom ska du göra det. Det kan vara om någon exempelvis har stannat framför eller om det mot slutet av dagen börjar bli uppridet.

Är det någon som river så ska du, eller om de har medhjälpare med sig bygga upp hindret. Det är ditt ansvar.

Du kan också ha koll på att det är rätt antal ryttare inne på framridningsbanan, att flödet flyter på bra så in och utsläpp fungerar. Det är kort om tid för ryttarna att hoppa fram så det är viktigt att de får komma in i tid.

Du kan läsa vad som gäller för in och utsläpp på framhoppningen för att bli ännu mer insatt i vad som händer på framhoppningen.

Framhoppningsansvarig
Som ansvarig på framhoppningen ska du se till att det är ordning och reda. Ibland kan man behöva påminna ryttarna vad det är som gäller. På ett trevligt sätt. J Det är viktigt att ge alla ryttare samma chans till en bra framhoppning.

Regler: Skritt innanför spåret. Trav och galopp på spåret. Håll till höger vid möte. Ropa till exempel hoppning oxer innan du ska hoppa. Ingen ska vistas framför eller bakom hindren då man lätt kan hamna i vägen för de som hoppar.

På ponny får hindren sänkas men inte höjas över klassens höjd. Endast 1 medhjälpare får vara med inne på framhoppningen/ ekipage. (Under förutsättning att den håller sig ur vägen, den ska stå stilla vid sidan av hindren.) Håll koll på de anhöriga att de inte står farligt till. De ska vistas på publikområde och ej bland hästarna. Det är din uppgift att kontrollera hindren med jämna mellanrum så de ligger på rätt höjd. Går kategori B, 70 cm ska räcket och oxern ligga på 70 cm. Det lilla hindret i mitten ska alltid vara samma höjd. Bommen längst ned kan antingen ligga på marken eller sitta så långt ned på stöden som möjligt. Den markerar marklinjen för hästen. Mittenbommen bör sitta ungefär mitt emellan nedersta och översta bommen. På Oxern bör bak bommen vara i klassens höjd medans fram bommen ca 1 hål lägre.

Håll också koll på underlaget, behövs det krattas framför bakom ska du göra det. Det kan vara om någon exempelvis har stannat framför eller om det mot slutet av dagen börjar bli uppridet.

Är det någon som river så ska du, eller om de har medhjälpare med sig bygga upp hindret. Det är ditt ansvar.

Du kan också ha koll på att det är rätt antal ryttare inne på framridningsbanan, att flödet flyter på bra så in och utsläpp fungerar. Det är kort om tid för ryttarna att hoppa fram så det är viktigt att de får komma in i tid.

Du kan läsa vad som gäller för in och utsläpp på framhoppningen för att bli ännu mer insatt i vad som händer på framhoppningen.

Ringmaster
Ibland har vi även en Ringmaster. Den personen ska ha en uppdaterad startlista och se till att den personen som ska in på banan håller sig beredd. Det är bra att ha en penna så du kan pricka av efter hand.

Parkeringsansvarig
Som ansvarig på parkeringen styr du upp arbetet och placerar ut funktionärerna på de platser som du behöver personer på. Du talar om hur du tänkt upplägget och vart du vill ha personbilar/funktionärer, transsporter, lastbilar mm.

Parkeringsvakt
Parkeringsvakten är den första kontakten som tävlingens besökare och deltagare har med Skultorps Ryttarsällskap. Därför har parkeringsvakten en jätteviktig roll att ge besökaren ett trevligt bemötande! Parkeringsvakterna måste vara på plats ca 2 tim före start dvs kl 7.00.  Kolla med ansvarig på parkeringen hur upplägget är och vart alla ska stå. Som parkeringsvakt visar du besökare och tävlande vart de ska parkera sina bilar och transporter. Det är viktigt att veta i god tid vart personbilar och transporter ska parkera. Du ska även se till att det är bra avspärrat så att inte hästar, människor och fordon blandas. Säkerheten är viktig! Du ska även se till att det finns skottkära och grep framme vid transportparkeringen. Efter tävlingsdagen ansvarar ni för att skottkärra och grep kommer tillbaka samt att det inte är gödsel på marken.

Prisansvarig
Förbereder priser, ser till att rosetter är strukna och ligger tillsammans med hederspris/plaketter på prisbordet i god tid före avslutad klass. Det är bra att vara två vid prisutdelningen, en som håller priserna och en som delar ut. Eventuellt segertäcke ska läggas på innan segraren går in på prisutdelningen.

Prisutdelare
Delar ut pris till de placerade i klassen. Hänger på rosett på hästens träns, helst på hästens vänstra sida, samt tar ryttaren i hand, säger Grattis och ger denna hederspris.

1:a pris blågul
2:a pris blå
3:e pris gul
4:e pris röd
5:e pris grön
6:pris… vit
Clear round: röd-svart

Cafépersonal
Instruktioner finns i pärm inne i Café Krubban.

Avbytare
Som avbytare går du runt till alla funktionärsplatser och frågar om de vill bli bli avbyta en stund. Det kan tex vara om du behöver gå på toaletten, fika en stund eller måste kolla på ditt barn som rider. På en del tävlingar kan det bli långa pass och då är din uppgift som avbytare extra viktig. Avbytaren förser sig med en funktionärslista så du ser att du hittar till alla platser. Bocka av de som du varit hos. Innan du byter av frågar du vad deras uppgift är så du får den information du behöver för att klara uppgiften en kortare stund.

Stallvakt (klubbtävling)
Finns i stallet och hjälper tävlingsryttarna att komma ut till framridningen i tid. Ser till att alla ryttare gör i ordning hos sin tävlings häst, mockar, släpper ut i hagen och plockar i ordning på hästens utrustning innan tävlingsdagens slut. 

Alla funktionärer som har sista passet hjälps åt med detta. Tävlingsbanan och ramridningsbanan ska byggas bort. Allt ska bäras tillbaka på sin plats. Plocka i ordning på läktare, toaletter och cafeterian. Avspärrningar och anvisningsskyltar ska plockas ner och ställas tillbaka. Var sak på sin plats. Plocka ner ev. resultattavlor. När allt är tillbaka ställt är tävlingsdagen slut. Om alla hjälper till går det snabbt och smidigt.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:40 Skribent: Britt Lindegårdh

Postadress:
Skultorps RS - Ridsport
Jutagården
54193 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: skultorpsryttarsalls...

Se all info

horsemanager_inlogg_200

ridkoslans blogg

SRSFacebook

medlemsuppdrag

jutagårdenlogga

Nyhetsbrev SISU